وظیفه من در کل عالم هستی چیست

سلسله کلاسهای (قطره) جلسه 26 A  
 (لازم به ذکر است ، این متن از روی فیلم سخنرانی استاد هیچ در کلاس قطره و بدون ویرایش نوشته شده)
بنام آن هستی بخش متعال
قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش
متصل گردان به دریاهای خویش

امروز چند نکته خیلی عمیق داریم، باید خوب به آنها دقت کنید
 1- نکته اول اینست که ره آورد زندگی معنوی چیست؟
چرا ما به دنبال زندگی معنوی هستیم ....؟ می خواهیم به چه چیزی برسیم....؟
 2- نکته دوم اینکه : ضریب ادراک و ضریب بقا چه ارتباطی با هم دارند....
 3- ونکته سوم اینکه : این حرفها اصلاً به درد آدم خواب نمی خورد .

 روحی که در خواب هست اصلاً این حرفها برای او نامفهوم است 

و هیچ گونه تلقی و برداشتی از این مطالب نخواهد داشت.

خوب،
نکته اول ؛ ره آورد زندگی معنوی چیست؟ چرا ما به دنبال زندگی
معنوی هستیم؟ و می خواهیم به چه چیزی برسیم؟ به یاد دارید که
قبلاً گفتم زندگی معنوی یعنی چه؟ زندگی معنوی را تعریف کرده
ام، که زندگی معنوی به چه می گویند؟
{یادتون هست آقای گودرزی؟  جواب شاگرد: اِ ...زندگی در درون}
استاد : ها... ؟ {... شاگرد : زندگی در جهانهای درون ؟}
استاد: زندگی معنوی، یعنی اینکه باید با کل تماس حاصل کنید،
جُزء باید کُل بشود و این مهمترین اتفاقی است که در زندگی انسان به
وجود می آید. و ما از آن تعبیر می کنیم به عنوان تولد دوباره و مولانا
بسیار از این تولد دوباره یاد کرده که من جزء ام و کل می شوم، اصلاً
خود عشق هم کلی است. خانه خدا هم همین عشق است .کی ما
را برد خانه؟ من خانه نمی دانم. خانه حقیقی خدا که می گویند؛
کعبه؛ همین جا است، یعنی این جانان هست این کل هست این
روح کل و آگاهی کل است که ما باید سفری طولانی انجام بدهیم تا
به این کل برسیم. سفر در عشق باید کرد که مولانا بسیار از این
سفر یاد کرده. خلاصه اینکه، زندگی معنوی یعنی: عشق باید وارد
شما بشود. آن روح الهی باید وارد شما بشود و این می شود،
وحدت،
وحدت با خویش الهی درون. این بزرگترین ثمره و هدیه ای
هست که "آن" ( کلمه آن در اینجا و در آثار مولانا ، خطاب به خداوند
است ) به ما می دهد.
"وحدت با خویش الهی درون"
البته قبل از اون خیلی باید راه باشیم. اینقدر جسدها در راه
هست که نمی توانند این راه نمی توانند طی کنند، خسته می
شوند، شُل می شوند، نمی توانند بیایند، مثل سیمرغ
عطار( فریدالدین عطار نیشابوری ). چون راه طولانی و پرمشقت
است و افراد هم صبرشان خیلی کم هست دراین راه موفق نمی
شوند. پس این شد معنای زندگی معنوی، که کل به جزء تبدیل
بشود، تبدیل شدن. شما در دیوان شمس تبریزی، پروانه و شمع
زیاد ملاحظه می کنید ، چرا؟ میگوید ( مولانا ) من پروانه ام و تو که
شمس هستی در اینجا به عنوان شمع، من آمده ام پروانه صفت در
این شمع تو بسوزم .در اینجا مولانا چه رازی را می خواهد بیان کند
که اینقدر هم تکرار شده؟
در واقع یکی از تکنیکی ترین اندیشه های مولانا *همین جاست:

"شناخت معنوی"
ما نیازی به شناخت ذهنی از خداوند نداریم. چون خدا که در جهان
ذهن نیست، که ما با ذهنمان، مفهوماتمان، فلسفه و منطق که در
اینجا اصلاً هیچ بکار نمی آید او را بشناسیم؛ فلسفه و منطق فقط
ژیمناستیک ذهن است، بازیهای ذهن است، با مفاهیم بازی می کنند.
لذا مولانا می فرمایند: تمام اشکال فلسفی را از ذهن خودم دور
کرده ام. ما با اشکال فلسفی و صغری کبری چیدن ها نمی توانید
به خدا برسیم، چرا که در جهانهای معنوی اصلاً منطق و فلسفه
نیست. در آنجا علت و معلولی نیست.
چقدر جهان زیبایی است جهانیست انباشته و مملو از نور ، بدون
هیچگونه نقص و نارسایی ، که انسان در آنجا زندگی ابدی دارد.
خوب،
این زندگی معنوی چه ره آوردی دارد....؟
"*هوشیاری مطلق"
پس به تعبیر مولانا در دیوان شمس و هم در مثنوی،
خدا از ما چه چیزی طلب کرده*؟
 "*هوشیاری مطلق"
این موضوع را از آقایی که اتفاقاً بسیار هم تعصب مذهبی داشت
پرسیدم. نتوانست جواب بدهد. اصلاً سوال را نفهمید، چون اول باید
خود سوال فهمیده بشود.
خدا از ما چه چیزی طلب کرده؟
ما اول باید بفهمیم که خدا از ما چه می خواهد.
ما از چه بابت بدهکار خداوند هستیم؟
 "هشیاری مطلق"
خداوند از ما هشیاری مطلق می خواهد، هوش 360 درجه و این
همان ره آورد زندگی معنوی است.
خداوند اصلاً با هشیاری محدود کاری ندارد. که البته یک آماری را
مولانا ارائه داده که بسیار وحشتناک است و یکی دیگر از استادان
ما آماری را ارئه داده کمی پایین تر.
مولانا می فرماید، همه خوابند، همگان زهر فنا خورده اند، همه در
خوابند. و این همان بحث بعدی است که روح در خواب اصلاً تجلی
تمام عیار زندگی را ندارد و همین زندگی عادی برایش کافی است
که  بخورد، بیاشامد و فکر کند که بهشت همین جاست و زندگی به
همین حالت است در واقع هوشیاری محدود او وضعیت مطلوب
اوست. بسیاری از آدمها را که نگاه کنید، میبینید که هشیاری
محدودشان آنها را مثل ربات کرده، یعنی برده و پدیده زندگی و
اززندگی هم البته همین را می خواهند، و بیشتر از این انتظاری
ندارند.
مولانا می گوید همگان زهر فنا خورده اند. و استاد ما می فرماید
99/999 درصد مردم عادی هستند. پس ببینید که کنــکور خدا چقدر
اینجا عظیم است. کمتر از 1 درصد در این راه هستند. وقتی این راه
را مطرح می کنیم یعنی سفر و طریق عشق، نباید انتظار داشته
باشید که میلیون ها نفر اجتماع کنند و میلیون ها نفر بفهمند. اولاً
خودش باید دریچه آگاهی را باز کند. تا دریچه آگاهی باز نشود، هیچ
اتفاقی نمی افتد. کور و کر در کویر معنوی همه قدم می زنند. ولی
به محض اینکه دریچه آگاهی را باز کرد و انسان یک فضایی از
زندگی دیگر را پیدا کرد، آنوقت متوجه وظیفه خودش میشود، که
نقش من چیست؟
*وظیفه من در کل عالم هستی چیست*؟
خوب پس این سوال اینگونه جواب داده شد: که ره آورد زندگی
معنوی چیست؟ "هشیاری مطلق"
و استاد مولانا در دیوان شمس دائماً این هشیاری را برافروخته تر
می کند. وقتی که پروانه می آید در شمع می سوزد، این شناخت
معنوی است. شناخت ذهنی نیست. ما نیاز به شناخت معنوی
داریم. شناخت معنوی یعنی چی؟
یعنی:
اینکه شما اگر بخواهید چیزی را بشناسید باید به خود موضوع تبدیل
بشوی تو اگر میخواهی خدا را بشناسی، باید خود خدا بشوی.
همین چیزی که منصور حلاج گفت ( اناالحق ) و او را بدار آویختند،
امروز مردم یک مقداری، دریچه های ذهنشان بسوی معنویت باز
شده و مردم یک کمی میفهمند، که خدایگونگی ما چگونه است.
بنابراین این چیزی که مولانا به صورت رمز بیان کرده. به این زیبایی
تفسیر می شود که شناخت معنوی یعنی اینکه شما باید تبدیل
بشوی به خود شیء. باید بسوزی، یعنی چی باید بسوزی؟ یعنی
"منِ" تو باید سوخته بشود، اون منِ تو که شخصیت تو را درست کرده
بنام نفس  و انحرافات پنج گانه است باید سوخته بشود. البته غزلی
بسیار زیبا داریم که وقتی به این غزل رسیدیم که اشاره می کند آن
زمانی که با خودی یار کناره گیردت و آن زمان که بیخودی یار کنار
گیردت. زمانی که با خودی ابر غم و غصه ای ولی وقتی که بیخود
میشوی ، غم و غصه از تو دور می شود.
یک غزل بسیار پر فراز و نشیبی است که مولانا درباره باخودی و
بیخودی گفته. این با خود بودن، که گاهی وقتها از آن بعنوان من و
ما تعبیرکرده. می گوید من بی من و تو بی تو، یعنی نه منیتی برای
من باقی می ماند و نه تویی برای تو باقی میماند. این همان
شناخت معنوی است که تو باید منِ انسان سوخته بشود، (البته من
غیرواقعی) تا هویت واقعی ما که معنویت خالص هست و زندگی
خالص و ادراک خالص است ، تجلی می کند. این شد مطلب اول.
مطلب دوم: ضریب ادراک با ضریب بقا چه ارتباطی دارد؟
دیدید که آدمها چقدر زود می میرند؛ اصلاً تعجب آوره، هر خیابانی را
که نگاه می کنید، می بینید چقدر اعلامیه ترحیم زدند. می بینید که
آدم ها اینقدر می میرند.
"سِرِ ازدیاد مرگ و میر زودرس چیست ؟ "ضریب بقاء پایین آمده
"چرا زود می میریم؟ "چون ضریب بقاء پایین است
"حال چرا ضریب بقاء پایین آمده؟ "چون ضریب ادراک پایین است
یعنی سطح هوشیاری پایین آمده.
*آدم ها بلد نیستند شاد باشند*، چرا که روح بصورت سازمانی و
اصالتاً باید شاد باشد. برای اینکه ضریب بقای ما بالا باشد، باید منبع
علت باشیم، دائما روح انسان شادمانه، مسئولیت پذیره و زیربار
مسئولیت ها شانه خالی نمی کند.
البته ضرایب دیگری نیز هستند که ضریب بقاء ما را بالا می برند. از
همه مهمتر ضریب ادراک. سطح هوشیاری ما که بالا برود روح دائماً
در شادمانی به سر می برد، در شادی حقیقی. امروزه که غم همه
جهان را در بر گ مسئله جنگ، خونریزی، غارت و ... بخاطر این
هست که فرمانروایان زمین امروزه افرادی نادان و ابله اند. جلسه
قبل عرض کردم، به خاطر آزمایشات هسته ای پوسته زمین
خاصیت خودش را از دست می دهد و شل می شود و در سالهای
آینده به خاطر تکثر این آزمایش ها، زلزله های زیادی خواهیم
داشت، سونامی های زیادی خواهیم داشت و این همه که استاد
تاکید می کند که معنویت را بالا ببرید و این کلاسها باید گسترش پیدا
کند، برای اینکه اگرحتی یک شمع افروخته بشود خیلی بهتر است.
می گوید اگر هزار شمع خاموش است تو شمع خودت رو روشن
کن. اگر هزار قد گوژپشت و خمیده هست، تو راست قامت باش.
یعنی وظیفه خودت را بدان، در حد خودت باید کار کنی نگو که همه
خوابند پس من هم بخوابم. بنابراین اگر ضریب ادراک در سطح جهان
در سطح کره زمین بالا برود، وضعیت خیلی بهتر از این خواهد شد.
این را نمی گویم که ناامید بشوید، چون جهان در حال حرکت به
سمت معنویت است. این طور نیست که

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: زندگی ,یعنی ,معنوی ,مولانا ,ضریب ,چیزی ,زندگی معنوی ,ضریب ادراک ,هشیاری مطلق ,ضریب بقاء ,معنوی یعنی ,آورد زندگی معنوی ,زندگی مافوق طبیعی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل